سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- زمان ومحل توزیع کارت
زمان و محل توزیع کارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 

*- زمان دریافت کارت ورود به جلسه  آزمون و برگزاری آزمون
کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی مجموعه مدد( داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) درروزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ (۲۵/۱۰/۱۳۹۷ و ۲۶/۱۰/۱۳۹۷) از طریق سایت اینترنتی به آدرسemployee.iums.ac.ir  قابل چاپ خواهد بود.
 همچنین آزمون مذکور روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ برگزار خواهد شد. ضمناً محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه قید می¬گردد.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.17.14.fa
برگشت به اصل مطلب