سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مواد امتحان
مواد امتحان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 
 آزمون در دو مرحله کتبی و مصاحبه انجام می شود.
۵-۱-آزمون کتبی:
۵-۱-۱ - مواد آزمون کتبی شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- فن¬آوری اطلاعات ۴- معارف اسلامی ۵-اطلاعات سیاسی و اجتماعی .
آزمون به صورت چهارگزینه ای طراحی می گردد. ضمناً ۵/۰ نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیت¬های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می¬باشند وامتیاز آن درسایر موارد آزمون توزیع می¬شود.
تبصره: در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلبانی که دارای مدرک تکنسین داروئی معتبر با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط و نیز دارای مدرک مهارتهای ICDL و  زبان انگلیسی می باشند به عنوان شرایط عمومی جهت جذب در الویت خواهند بود.
۵-۱-۲- فرد متقاضی حداقل باید ۶۰ امتیاز از آزمون کتبی را کسب نماید و سپس افراد واجد شرایط بر اساس نمرات فضلی انتخاب می گردند.
تبصره: تعیین اعمال سقف ۴۰ امتیاز با نظر کمیته استخدام مجموعه مدد حسب شرایط و مقتضیات قابلیت تغییر دارد.
۷۵-۱-۳- سهم نمره آزمون کتبی حداکثر۴۰%  نمره کل  می باشد.
۵-۲-    مصاحبه تخصصی :
۵-۲-۱ سنجش حضوری آن دسته از توانمندیهای تخصصی است که از طریق آزمون کتبی قابل سنجش نیست.
۵-۲-۲- سهم نمره آزمون مصاحبه تخصصی حداکثر۶۰%  نمره کل  می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.18.15.fa
برگشت به اصل مطلب