سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- تذکرات (مهم)
تذکرات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 
تذکرات:
۸-۱-    از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد جهت اشتغال با صلاحدید مدیر مجموعه در محل مورد نیاز اخذ می¬گردد. در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت  قرارداد همکاری آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود
۸-۲-    لازم به ذکر است حداقل دو ماه دوره کارآموزی در داروخانه های تحت پوشش مجموعه مدد ایران الزامی است و اعلام رضایت کتبی مدیر مجموعه مدد از نحوه عملکرد شخص در دوره کارآموزی ملاک پذیرفتن داوطلب می باشد. بدیهی است در صورت عدم تایید عملکرد فرد در دوره کارآموزی هیچ حق اعتراضی از سوی متقاضی همکاری قابل پذیرش نخواهد بود
تبصره: گذراندن دوره کارآموزی برای کلیه پذیرفته شدگان الزامی بوده و در طول دوره مذکور حقوق، مزایا و بیمه در نظر گرفته نمی شود.
۸-۳-    محل خدمت و نوع شیفت کاری (شیفت صبح ،عصر وشب) پذیرفته شدگان نهایی در آزمون بنا به صلاحدید ، توسط مدیر مجموعه مدد تعیین خواهد شد و فرد متقاضی حق اعتراض نخواهد داشت.
۸-۴-    شرکت کنندگان در آزمون فوق در صورت داشتن اعتراض  به نتایج آزمون کتبی یا مصاحبه تخصصی حداکثر به مدت سه روز پس از  اعلام اسامی در سایت دانشگاه به آدرس hcod.iums.ac.ir :  می توانند اعتراضات خود را به واحد جذب مجموعه مدد تحویل نمایند و مجموعه مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به ذینفع اقدام نماید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.21.16.fa
برگشت به اصل مطلب