سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- پذیرفته شدگان نهایی
پذیرفته شدگان نهایی آزمون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.27.18.fa
برگشت به اصل مطلب